Tiêu chuẩn - Quy chuẩn
Tiêu chuẩn - Quy chuẩn
STT Tên tài liệu Dung lượng Tải xuống
01 TCVN 13268-4:2021 Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 4: Nhóm cây ăn quả 424.000 KB Tải xuống
02 TCVN 13286-3: 2021 Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 3: Nhóm cây công nghiệp 416.500 KB Tải xuống
03 TCVN 13268-2:2021 Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 2: Nhóm cây rau 96.799 KB Tải xuống
04 TCVN 13268-1:2021 Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 1: Nhóm cây lương thực 344.500 KB Tải xuống
05 TCCS 752: 2019 Nông sản có nguồn gốc thực vật – Phương pháp xác định độc tố nấm aflatoxin B1, B2, G1, G2 bằng sắc ký lỏng khối phổ 140.500 KB Tải xuống
06 TCCS 751: 2019 Nông sản có nguồn gốc thực vật- Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng sắc ký lỏng khối phổ 200.500 KB Tải xuống
07 TCCS 776: 2021/BVTV Quy trình kiểm tra các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý hơi nước nóng đối với quả tươi phục vụ xuất khẩu. 0.525 MB Tải xuống
08 TCCS 781: 2021/BVTV Phương pháp phát hiện nhanh sâu non ruồi đục quả, sâu non ngài hại quả trên quả tươi mọng, mềm (anh đào, dâu tây, việt quất, nho) 5.489 MB Tải xuống
09 TCCS775:2020/BVTV: Quy trình thiết lập và giám sát cơ sở đóng gói 6.951 MB Tải xuống
10 TCCS774:2020/BVTV: Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng 6.075 MB Tải xuống