Quy trình kỹ thuật
Quy trình kỹ thuật
STT Tên tài liệu Dung lượng Tải xuống
01 Quy trình công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ khoáng từ phân lợn ép và than bùn 3.644 MB Tải xuống
02 Quy trình quản lý tổng hợp bệnh héo ngọn, chết cây và một số sinh vật gây hại chính trên cây sầu riêng tại tỉnh Đắk Lắk 1.175 MB Tải xuống
03 Quy trình quản lý tổng hợp sinh vật gây hại chính trên một số loại nấm ăn và nấm dược liệu 2.243 MB Tải xuống
04 Quy trình quản lý tổng hợp sâu năn hại lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long 0.684 MB Tải xuống
05 Quy trình sử dụng nguyên liệu hữu cơ, phân bón hữu cơ phối hợp phân vô cơ cho cây cam ở các tỉnh phía Bắc 0.680 MB Tải xuống
06 Quy trình sử dụng nguyên liệu hữu cơ, phân bón hữu cơ phối hợp phân vô cơ cho sản xuất rau an toàn ở các tỉnh phía Bắc 0.738 MB Tải xuống
07 Quy trình quản lý tổng hợp sâu, bệnh gây hại chính trên cây chanh leo 1.363 MB Tải xuống
08 Quy trình quản lý tổng hợp bệnh dãn cao hại chè 0.860 MB Tải xuống
09 Quy trình quản lý tổng hợp (IPM) bệnh trắng lá mía tại tỉnh Khánh Hòa 1.015 MB Tải xuống
10 Quy trình quản lý tổng hợp (IPM) sâu đục thân mía bốn vạch đầu nâu tại Tây Ninh. 0.876 MB Tải xuống