Tài liệu
Tài liệu
STT Tên tài liệu Dung lượng Tải xuống
01 Sổ tay hướng dẫn xuất khẩu chanh leo sang thị trường Trung Quốc 10.773 MB Tải xuống
02 Tài liệu tập huấn xây dựng, quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói 4.044 MB Tải xuống
03 Sổ tay về đặc điểm hình thái của một số loài đối tượng kiểm dịch thực vật nhóm I và II của Việt Nam 5.867 MB Tải xuống
04 Sổ tay về đặc điểm hình thái của một số loài đối tượng kiểm dịch thực vật nhóm I của Việt Nam 29.702 MB Tải xuống
05 TCVN 13268-4:2021 Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 4: Nhóm cây ăn quả 424.000 KB Tải xuống
06 TCVN 13286-3: 2021 Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 3: Nhóm cây công nghiệp 416.500 KB Tải xuống
07 TCVN 13268-2:2021 Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 2: Nhóm cây rau 96.799 KB Tải xuống
08 TCVN 13268-1:2021 Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 1: Nhóm cây lương thực 344.500 KB Tải xuống
09 TCCS 752: 2019 Nông sản có nguồn gốc thực vật – Phương pháp xác định độc tố nấm aflatoxin B1, B2, G1, G2 bằng sắc ký lỏng khối phổ 140.500 KB Tải xuống
10 TCCS 751: 2019 Nông sản có nguồn gốc thực vật- Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng sắc ký lỏng khối phổ 200.500 KB Tải xuống
Xem thêm