Tài liệu
Tài liệu
STT Tên tài liệu Dung lượng Tải xuống
01 Hướng dẫn triển khai Nghị định thư xuất khẩu dưa hấu Việt Nam sang Trung Quốc 243.427 KB Tải xuống
02 Global MRLs for pesticides residues in Vietnam mangoes 1.713 MB Tải xuống
03 MRLs toàn càu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong xoài tại Việt Nam 1.772 MB Tải xuống
04 Thiết lập và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu 1.175 MB Tải xuống
05 Sổ tay hướng dẫn xuất khẩu chanh leo sang thị trường Trung Quốc 10.773 MB Tải xuống
06 Tài liệu tập huấn xây dựng, quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói 4.044 MB Tải xuống
07 Sổ tay về đặc điểm hình thái của một số loài đối tượng kiểm dịch thực vật nhóm I và II của Việt Nam 5.867 MB Tải xuống
08 Sổ tay về đặc điểm hình thái của một số loài đối tượng kiểm dịch thực vật nhóm I của Việt Nam 29.702 MB Tải xuống
09 TCVN 13268-4:2021 Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 4: Nhóm cây ăn quả 424.000 KB Tải xuống
10 TCVN 13286-3: 2021 Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 3: Nhóm cây công nghiệp 416.500 KB Tải xuống
Xem thêm