Tài liệu kỹ thuật khác
Tài liệu kỹ thuật khác
STT Tên tài liệu Dung lượng Tải xuống
01 Global MRLs for pesticides residues in Vietnam mangoes 1.713 MB Tải xuống
02 MRLs toàn càu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong xoài tại Việt Nam 1.772 MB Tải xuống
03 Báo cáo thực trạng và giải pháp quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long 24.899 MB Tải xuống
04 Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống Quản lý đăng ký cho các doanh nghiệp thực phẩm nhập khẩu ở nước ngoài của Trung Quốc 5.289 MB Tải xuống