Ý kiến lãnh đạo

Ông Văn Tấn Phương

Phó giám đốc Hợp tác xã (HTX) thanh long Mỹ Tịnh An