Ý kiến lãnh đạo

Ông Nguyễn Quốc Trịnh

Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Long An