Ý kiến lãnh đạo

Ông Lê Minh Hoan

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn