Nhật Bản đề xuất biện pháp kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với máy móc nông nghiệp đã qua sử dụng

Bộ Nông Lâm thuỷ sản Nhật Bản (MAFF) đã ra thông báo G/SPS/N/JPN/1076 ngày 29/7/2022 về sửa đổi Đạo luật Bảo vệ thực vật để cho phép các mặt hàng như máy móc nông nghiệp là vật thể phải kiểm dịch nhập khẩu. Luật sửa đổi đưa ra các biện pháp đối với máy móc nông nghiệp đã qua sử dụng nhập khẩu. Dự thảo về các yêu cầu kiểm dịch cụ thể và các yêu cầu liên quan cho phép nhập khẩu các mặt hàng máy móc nông nghiệp như sau:
1. Chỉ định các máy móc nông nghiệp đã qua sử dụng cụ thể là các mặt hàng được quy định kiểm dịch nhập khẩu (Phụ lục 1);
2. Yêu cầu nước xuất khẩu đính kèm giấy chứng nhận KDTV đảm bảo rằng không có đất và mảnh vụn thực vật trên mỗi lô hàng đã qua sử dụng máy nông nghiệp nêu tại mục 1 ở trên (Phụ lục 2).

Bản dự thảo lấy ý kiến góp ý đến hết ngày 27/09/2022
Các góp ý xin gửi về địa chỉ: Điểm hỏi đáp SPS quốc gia
Standards Information Service International Trade Division Economic Affairs Bureau Ministry of Foreign Affairs 2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku Tokyo 100-8919, Japan. E-mail: enquiry@mofa.go.jp