Quy định của các nước

Yêu cầu nhập khẩu của Úc đối với giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật từ ngày 1 tháng 5 năm 2023

Ngày 10/01/2023, Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Úc ra thông báo G/SPS/N/AUS/558. Thông báo này mô tả các yêu cầu của Úc về việc chấp nhận giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với việc nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật vào Úc từ ngày 1 tháng 5 năm 2023 (hàng hóa nhập khẩu theo Phụ lục 3 về phân loại thuế quan hiện tại của Úc: sản phẩm làm vườn tươi, hoa cắt cành, hạt giống, cây trồng và các mặt hàng có nguồn gốc thực vật khác).

Do việc chấm dứt chính sách tạm thời trong các tác động cao điểm của COVID-19 và việc xuất trình các bản sao của giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (bản giấy không được ký, ghi ngày tháng và đóng dấu theo ISPM 12), kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2023, giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật bằng giấy phải có tất cả các thông tin bắt buộc theo ISPM12, bao gồm cả việc được ký, ghi ngày tháng và đóng dấu. Điều này áp dụng cho giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật trên giấy vào hoặc sau ngày 1 tháng 5 năm 2023.
Úc sẽ không chấp nhận giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật có ngày vào hoặc sau ngày 1 tháng 5 năm 2023 chỉ được xuất trình bằng mã QR và không có chữ ký, ngày tháng và tem.

Úc sẽ không chấp nhận ePhytos hoặc eCerts mà không có thỏa thuận trước và sắp xếp để trao đổi điện tử. Chứng nhận giấy theo ISPM 12 sẽ tiếp tục được yêu cầu cho đến khi ePhytos hoặc eCerts được đàm phán song phương giữa Úc và NPPO xuất khẩu.

Chi tiết về thông báo được cung cấp tại đường link sau:
https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/import/industry-advice/2023/02-2023

Thông báo G/SPS/N/AUS/558