Quy định của các nước

Yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với măng tây Asparagus officinalis L nhập khẩu vào Anh

Kể từ ngày 1/10/2023, Vương quốc Anh áp dụng quy định nhập khẩu bổ sung đối với sản phẩm thực phẩm hàng măng tây tươi Asparagus officinalis L (ngoại trừ cây còn sống, phấn hoa, sản phẩm nuôi cấy mô và hạt giống theo Điểm 95 của Phụ lục 7A của Quy định EU 2019/2072 về Điều kiện kiểm dịch thực vật). Quy định này yêu cầu sản phẩm măng tây nhập khẩu vào Anh phải cam kết chính thức một trong những điểm sau:
a) Có xuất xứ từ quốc gia không có sự hiển diện của sâu xanh mùa thu Spodoptera frugiperda (Smith);
Hoặc
b) Có nguồn gốc từ khu vực được thiết lập theo tiêu chuẩn ISPM 4 không có mặt sâu xanh mùa thu Spodoptera frugiperda (Smith).
Hoặc
c) Có nguồn gốc từ các khu vực khác ngoài những khu vực được đề cập tại Điểm b và thỏa mãn các yêu cầu sau:
i) Được sản xuất tại các vùng trồng đã đăng ký và được giám sát bởi Cơ quan Bảo vệ thực vật quốc gia.
ii) Được thực hiện điều tra tại vùng trồng trong vòng 3 tháng trước khi xuất khẩu và không phát hiện có sâu xanh mùa thu Spodoptera frugiperda (Smith)
iii) Được kiểm tra giám sát tại cơ sở đóng gói trước khi xuất khẩu.
iv) Có thể truy xuất nguồn gốc từ vùng trồng và 
v) Vùng trồng đảm bảo ngăn chặn sự xâm nhập của sâu xanh mùa thu Spodoptera frugiperda (Smith).
Hoặc 
d) Được sản xuất tại các khu vực ngoài khu vực nêu tại điểm a), b) và tuân thủ điểm i) và iv) và được xử lý hiệu quả đảm bảo không nhiễm sâu xanh mùa thu.
Hoặc
e) Sản phẩm có nguồn gốc từ những khu vực không phải là các khu vực đề cập ở điểm (a), (b), được xử lý sau thu hoạch hiệu quả để đảm bảo không nhiễm sâu xanh mùa thu.

Tên của các khu vực sản xuất măng tây đáp ứng một trong những yêu cầu nêu trên phải khai báo bổ sung trong giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.


Nguồn: Thư thông báo chính thức của Cơ quan Thực phẩm Môi trường và Nông thôn của Vương quốc Anh (DEFRA) ngày 24/11/2023 gửi Cục Bảo vệ thực vật