Quy định của các nước

Thông báo về việc thực hiện các nội dung theo quy định mới của Trung Quốc liên quan đến đăng ký xuất khẩu dược liệu.

Ngày 19/01/2023, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) ban hành công văn số 231/BVTV-HTQT về việc thực hiện các nội dung theo quy định mới của Trung Quốc liên quan đến đăng ký xuất khẩu dược liệu. Theo đó, cần phải rà soát lại Hệ thống giám sát đối với các loại dược liệu xuất khẩu và thực hiện việc đăng ký cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và bảo quản dược liệu xuất khẩu sang Trung Quốc để đáp ứng yêu cầu của phía Trung Quốc đồng thời không làm ảnh hưởng đến việc xuất khẩu dược liệu của Việt Nam sang thị trường này. 

Các biểu mẫu cung cấp thông tin và hoàn thiện hồ sơ, cũng như các thông tin về quy định của Trung Quốc được đính kèm theo công văn này tại các Phụ lục từ 1-8.

Thời hạn nộp báo cáo và hồ sơ về Cục BVTV là trước ngày 15/4/2023, đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email: htqt.bvtv@mard.gov.vn. Lưu ý, các hồ sơ theo yêu cầu tại Phụ lục 1,2 phải được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Trung, riêng phụ lục 3 phải được dịch sang tiếng Anh.

Chi tiết công văn số 231/BVTV-HTQT và các phụ lục tham khảo tại đây.